Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

moonamii
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaplugss plugss
moonamii
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viaplugss plugss
moonamii
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viaplugss plugss
moonamii
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki
Reposted frommurmur murmur viaplugss plugss
moonamii
1425 fbd8 390
Reposted frompixielark pixielark
moonamii
1424 5b71 390
Reposted frompixielark pixielark
moonamii
0000 3929 390
moonamii
4809 caa9 390
Reposted fromGIFer GIFer viapixielark pixielark
moonamii
2921 9c0e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaplugss plugss
moonamii
5580 bf99 390
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viaplugss plugss
moonamii

Zbyt ona piękna,
zbyt mądra zarazem,
zbyt mądrze piękna,

stąd is­tnym jest głazem

— Szekspir
Reposted fromrol rol vialekkaprzesada lekkaprzesada
moonamii
2151 6bc0 390
Reposted fromweightless weightless vialekkaprzesada lekkaprzesada
moonamii
moonamii
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Edward Stachura
Reposted fromborn2die born2die vialekkaprzesada lekkaprzesada
2798 603e 390
Reposted fromdivi divi vialekkaprzesada lekkaprzesada
moonamii
8981 7b75 390
Reposted fromrol rol vialekkaprzesada lekkaprzesada
moonamii
4319 8005 390
Reposted from0 0 vialekkaprzesada lekkaprzesada
moonamii
5860 fc95 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada
1875 a797 390
Reposted fromtwice twice vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl